residencies.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website
More filters *
Time *
18
Cost *
€1,530,000
Visa Free *
154
Tax *
Low
Bungary Immigrant Investor Program
Immigrant Investor Program Life Insurance Fast
€1,530,000
Time *
18
Cost *
€780,000
Visa Free *
154
Tax *
Low
Bungary Immigrant Investor Program
Immigrant Investor Program Life Insurance Financing Fast
€780,000
Time *
18
Cost *
€500,000
Visa Free *
154
Tax *
Low
Bungary Immigrant Investor Program
Immigrant Investor Program Property Fast
€500,000
Time *
18
Cost *
€270,000
Visa Free *
154
Tax *
Low
Bungary Immigrant Investor Program
Immigrant Investor Program Financing Fast
€270,000
Time *
18
Cost *
€1,024,000
Visa Free *
154
Tax *
Low
Bungary Immigrant Investor Program
Immigrant Investor Program
€1,024,000
Time *
3
Cost *
$100,000
Visa Free *
136
Tax *
Low
Antigua and Barbuda * Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào Quỹ Phát triển Quốc gia (NDF)
$100,000
Time *
3
Cost *
$400,000
Visa Free *
136
Tax *
Low
Antigua and Barbuda * Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một dự án bất động sản đã được phê duyệt
$400,000
Time *
3
Cost *
$1,500,000
Visa Free *
136
Tax *
Low
Antigua and Barbuda * Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một doanh nghiệp đủ điều kiện
$1,500,000
Time *
12
Cost *
€800,000
Visa Free *
173
Tax *
High
Áo Quyền công dân qua thành tích vượt trội
Active Business or Public Project Investment
€800,000
Time *
6
Cost *
€2,000,000
Visa Free *
158
Tax *
High
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ
Kết hợp đầu tư bất động sản, kinh doanh và các công cụ tài chính
€2,000,000
Time *
6
Cost *
€2,000,000
Visa Free *
158
Tax *
High
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ
Đầu tư vào quỹ thay thế hoặc tài sản tài chính của các công ty Síp hoặc các tổ chức Síp
€2,000,000
Time *
6
Cost *
€2,000,000
Visa Free *
158
Tax *
High
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ
Bắt đầu hoặc tham gia vào một hoạt động kinh doanh tại Síp
€2,000,000
Time *
6
Cost *
€2,000,000
Visa Free *
158
Tax *
High
Síp Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ
Mua hoặc Xây dựng một dự án bất động sản
€2,000,000
Time *
2
Cost *
$100,000
Visa Free *
118
Tax *
Low
Dominica Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đóng góp không hoàn lại cho Quỹ của Chính phủ Dominica
$100,000
Time *
2
Cost *
$200,000
Visa Free *
118
Tax *
Low
Dominica Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một dự án bất động sản đã được phê duyệt
$200,000
Time *
2
Cost *
$350,000
Visa Free *
124
Tax *
Low
Grenada Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một dự án bất động sản được phê duyệt
$350,000
Time *
2
Cost *
$150,000
Visa Free *
124
Tax *
Low
Grenada Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đóng góp cho Quỹ Chuyển đổi Quốc gia của Grenada
$150,000
Time *
12
Cost *
€1,150,000
Visa Free *
167
Tax *
Low
Malta Chương trình Nhà Đầu tư Cá nhân Malta
Đóng góp cho Quỹ phát triển quốc gia + Đầu tư trái phiếu Chính phủ + Đầu tư vào bất động sản
€1,150,000
Time *
4
Cost *
$150,000
Visa Free *
136
Tax *
Low
Saint Kitts và Nevis Quyền công dân bằng các chương trình đầu tư
Đóng góp vào Quỹ Đa dạng hóa Ngành Công nghiệp Đường (SIDF)
$150,000
Time *
4
Cost *
$200,000
Visa Free *
136
Tax *
Low
Saint Kitts và Nevis Quyền công dân bằng các chương trình đầu tư
Đầu tư vào một dự án bất động sản được chính thức phê duyệt
$200,000
Time *
4
Cost *
$500,000
Visa Free *
127
Tax *
Low
Saint Lucia Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào trái phiếu chính phủ
$500,000
Time *
4
Cost *
$100,000
Visa Free *
127
Tax *
Low
Saint Lucia Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đóng góp cho Quỹ Phát triển Quốc gia
$100,000
Time *
4
Cost *
$3,500,000
Visa Free *
127
Tax *
Low
Saint Lucia Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một dự án doanh nghiệp đã được phê duyệt
$3,500,000
Time *
4
Cost *
$300,000
Visa Free *
127
Tax *
Low
Saint Lucia Quyền công dân qua Chương trình Đầu tư
Đầu tư vào một dự án bất động sản được phê duyệt
$300,000
Time *
3
Cost *
$260,000
Visa Free *
113
Tax *
Low
Vanuatu Chương trình Hỗ trợ Phát triển
Đóng góp cho chính phủ Vanuatu
$260,000
Time *
--
Cost *
$500,000
Visa Free *
105
Tax *
High
Thổ Nhĩ Kì Quyền công dân qua tư
Đầu tư vốn
$500,000
Time *
--
Cost *
$250,000
Visa Free *
105
Tax *
High
Thổ Nhĩ Kì Quyền công dân qua tư
Đầu tư bất động sản
$250,000
Time *
--
Cost *
-
Visa Free *
105
Tax *
High
Thổ Nhĩ Kì Quyền công dân qua tư
Đầu tư tạo ra việc làm
-
Time *
--
Cost *
$500,000
Visa Free *
105
Tax *
High
Thổ Nhĩ Kì Quyền công dân qua tư
Đầu tư vào trái phiếu hoặc tiền gửi ngân hàng
$500,000
Passports.io logo - passports.io helps you compare residency and citizenship investment opportunity from different countries. Passports and visa free travel.

Any time there is a change or new citizenship or residency by investment program, we'll send you an update via email. Your email will not be shared.